נושאים נוספים
 • עזרה כללי
 • מדיניות פרטיות
 • פנו אלינו
 • בחזרה לתנאי שימוש
 • לעמוד הבית של ynet

   הדפס

 •    
  האנציקלופדיה של Ynet – תנאי שימוש למנויים


  ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) מברכת אותך על הצטרפותך לשירות האנציקלופדיה באתר Ynet (להלן: "האנציקלופדיה" או "השירות"). תנאי לשימוש באנציקלופדיה הוא שתביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. השימוש בשירות כפוף גם לתנאי השימוש הכלליים של Ynet. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של השירות, או לתנאי השימוש הכלליים של Ynet, עליך להימנע מכל שימוש בשירות. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאים אלה לבין תנאי השימוש הכלליים של Ynet, תינתן עדיפות לתנאים אלה ביחס לשימוש בשירות.
  התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן גם לנשים.

  מי זכאי להירשם לשירות
  בכפוף להוראות תנאים אלה, הנך רשאי לרכוש מנוי לשירות אם הנך מחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל. רכישת המנוי מחייבת השלמת תהליך ההרשמה ומסירת הפרטים המתבקשים במהלכו.
  ידיעות אינטרנט רשאית, שלא לאפשר לך לרכוש מנוי לשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ידיעות אינטרנט לבטל את המנוי שרכשת, או לחסום את גישתך לשירות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים.
  • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בידיעות אינטרנט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של ידיעות אינטרנט.
  • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים ב-Ynet לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת Ynet.
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא.
  • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • אם יש לך חוב כספי לידיעות אינטרנט, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
  ההרשמה לשירות
  בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים ובהם: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הקפד אפוא למסור בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות: פניה למחלקת שירות הלקוחות של Ynet או באמצעות מסכי "עדכון מנוי" העומדים לרשותך בכל עמודי האנציקלופדיה.
  הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות ידיעות אינטרנט. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן להשתמש בשירות. ידיעות אינטרנט לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של Ynet הנמצאת בכתובת http://www.Ynet.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
  חל איסור לכלול בנתונים שמסרת במהלך ההרשמה לשירות שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני בוטה, כינויי גנאי, פגיעה שלא כדין בקטינים וכל שם, כינוי או ביטוי אחר המפרים הוראה בחוק הישראלי, או פוגעים בקניינו הרוחני של אחר או בזכותו לפרטיות.

  שם משתמש וסיסמא
  בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא, שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. ידיעות אינטרנט רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
  שם המשתמש והסיסמא נועדו לשימושך האישי בלבד ואינך רשאי למסור אותם לאחרים.
  שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
  הנך מתחייב ששם המשתמש שתזין במהלך ההרשמה לשירות לא יכלול שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני בוטה, כינויי גנאי, פגיעה שלא כדין בקטינים וכל שם, כינוי או ביטוי אחר אשר מפרים הוראה בחוק הישראלי, פוגעים בקניינו הרוחני של אחר או בזכותו לפרטיות. ידיעות אינטרנט רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל כל אחד מאלה.
  תוכל להחליף או לשנות את שם המשתמש והסיסמא המשמשים לצורך הכניסה לאנציקלופדיה באמצעות הקשה על הקישורים (לינקים): שם משתמש, סיסמא.

  דמי מנוי
  השימוש בשירות כרוך בתשלום ("להלן דמי המנוי").
  תוכל תמיד לעיין במסלולי המנויים העדכניים כאן.
  דמי המנוי ייגבו באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת במהלך הרישום לשירות. באישור הסכם זה אתה מתיר לידיעות אינטרנט לחייב בדמי המנוי את כרטיס האשראי שלך, בהתאם למסלול המנוי שבחרת במהלך ההרשמה לשירות.
  ידיעות אינטרנט רשאית מעת לעת לעדכן את מסלולי המנויים, את שיעור דמי המנוי ואת דרכי ותנאי התשלום, וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא עורכת ביחס למנויים. הודעה על עדכון תתפרסם בעמוד הבית של האנציקלופדיה. ידיעות אינטרנט רשאית (אך אינה חייבת) להודיע על עדכון דמי המנוי בהודעה שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת רכישת המנוי לשירות, בנוסף או במקום פרסום ההודעה על העדכון בעמוד הבית של השירות. אם ידיעות אינטרנט קיבלה הודעה על שינוי כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תישלח ההודעה על עדכון דמי המנוי לכתובת זו במקום לכתובת שנמסרה על ידך במהלך הרישום לשירות. העדכון ייכנס לתוקף 7 ימים לאחר פרסומו או לאחר משלוח ההודעה כאמור. החיובים הבאים של חשבונך יהיו בהתאם לעדכון, ממועד הכניסה לתוקף של העדכון ואילך
  ידיעות אינטרנט רשאית לגבות ממנויים או משתמשים שונים דמי מנוי בשיעור שונה, או לא לגבותם כלל.
  דמי המנוי נקובים בשקלים חדשים. חשבונך יחויב בשקלים, או אם רכשת מנוי לשירות – "Ynet חו"ל" במטבע הנהוג בארץ בה נמצא החשבון לחיוב. ברכישת מנוי לשירות - Ynet חו"ל הסכום לחיוב יחושב לפי שער החליפין של השקל החדש לעומת המטבע בו בוצע החיוב, הנהוג מעת לעת בחברת האשראי שהנפיקה את כרטיס האשראי שלך.
  לתשומת לבך: ביטול המנוי בכל עת על ידך או פקיעתו מכל סיבה שהיא לא יזכו אותך בהחזר כספי למעט במקרים חריגים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של ידיעות אינטרנט.

  חידוש המנוי
  כשבוע לפני תום תקופת המנוי תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת במהלך הרישום (או לכתובת החליפית שהתקבלה אצל ידיעות אינטרנט) הודעה בדבר חידוש המנוי. לצורך חידוש המנוי תתבקש לאשר פעם נוספת תנאים אלה.

  השימוש בשירות
  ניתן להשתמש בכל תוכן ומידע המצוי בערכי האנציקלופדיה למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
  חל איסור מוחלט להעתיק ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל תוכן ומידע מתוך האנציקלופדיה, לרבות באתר אינטרנט אחר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, בלא קבלת הסכמה מפורשת של ידיעות אינטרנט, בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  בכל מקרה, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים ולמידע שיעשה בהם שימוש על ידך.
  אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים בשירות, באופן שלא הותר או אושר, במפורש ובכתב על ידי ידיעות אינטרנט. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע ותכנים מהשירות.
  למען הסר ספק: חל איסור מוחלט על הצבת תכנים מתוך האנציקלופדיה בתוכנות לשיתוף קבצים מכל סוג.
  אין להציג את השירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, ואין לקשר לדף הבית של השירות או לכל דף אינטרנט הכלול בו ("קישור עמוק"), אלא בכפוף להסכמה מפורשת, מראש ובכתב של ידיעות אינטרנט.
  לתשומת לבך: האנציקלופדיה נועדה להעשרת הידע והמידע בלבד. ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה והמידע המפורסם בשירות אינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שפורסם באנציקלופדיה, חלה עליך האחריות המלאה |והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

  קישורים באנציקלופדיה
  קישורים (Links) מתוך השירות מאפשרים לגשת למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים ברשת האינטרנט. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי ידיעות אינטרנט או מטעמה. על אף שנעשה מאמץ כי המידע אליו ניתן לגשת באמצעות הקישורים מהשירות יהיה אמין, מדויק, רלבנטי ועדכני, ידיעות אינטרנט איננה יכולה לערוב לכך כיוון שהיא איננה שולטת על האופן בו מנוהל ומתפרסם המידע באתרים אלה ואין לה יכולת לפקח עליהם. לכן ידיעות אינטרנט לא תשא באחריות לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים הללו, גם אם תמצא שמידע ותכנים המתפרסמים בהם אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
  ידיעות אינטרנט איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ידיעות אינטרנט רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

  קניין רוחני
  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירות, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של ידיעות אינטרנט בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לידיעות אינטרנט להשתמש בהם.
  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מידיעות אינטרנט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

  תיקון שגיאות
  בתהליך הכנת המידע לפרסום במסגרת השירות נעשה מאמץ להקפיד על מהימנות ודיוק בפרטים, בעובדות ובנתונים. מטבע הדברים, יתכנו גם טעויות, בין היתר בשל טעויות בהקלדה, טעויות שמקורן בתכנים שהתקבלו מצדדים שלישים ועוד. אם מצאת מידע שלדעתך הוא שגוי, נבקשך להודיענו על כך לכתובת ency@y-i.co.il.

  אחריות ידיעות אינטרנט
  השירות והמידע והתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיך או בגין מהימנות, שלמות ודיוק המידע והתכנים המתפרסמים בו. השימוש בשירות וכל החלטה שתתקבל על ידך ביחס למידע ולתכנים המתפרסמים בו ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות אינטרנט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ידיעות אינטרנט או אצל מי מספקיה.

  שינויים בשירות והפסקתו
  ידיעות אינטרנט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו, היקפו וזמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה וכן בשיקולים מסחריים ואחרים של ידיעות אינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  בוררות וסמכות שיפוט
  על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בשירות או בקשר עם תנאים אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום האינטרנט והסחר האלקטרוני וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
  הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
  על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
  בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
  סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
  בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

  פניות ובירורים
  לבירורים ושאלות ניתן לפנות לידיעות אינטרנט באמצעות הדואר לידיעות אינטרנט, רחוב יגאל אלון 127, תל אביב או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: Service@y-i.co.il.

  הננו מאחלים לך הנאה רבה ושימוש יעיל באנציקלופדיה.


  ynet לאתר