כיתבו לנו
יש לכם סיפור אהבה מיוחד במינו או תובנות לגבי יחסים וזוגיות?
כתבתם טקסט שנון בבלוג שלכם, או קראתם ספר חובה? רוצים להתפרסם ברווקיה? אתם מוזמנים לשתף אותנו, ולהוסיף הערות, הארות ובקשות.
שם:
דוא"ל:
טלפון:
נושא:
תוכן:
הוספת קובץ:
אישור פרסום:
אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי התכנים שנשלחו באמצעות טופס זה ("התוכן") חוברו על ידי וכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן הן בבעלותי וכי. הנני מאשר כי בתוכן ובמסירתו לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותו של כל אדם אחר ובזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור. ידוע לי כי משלוח התוכן מהווה מתן רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לידיעות אינטרנט לשימוש בתוכן וכן מהווה אישור לידיעות אינטרנט לפרסמו. כמו כן הנני מאשר לידיעות אינטרנט לעשות בתוכן כל שימוש שתיראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן או פרסומו. אני מתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט, או מי מטעמה בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו בגין כל תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו אם יתברר כי הפרטים או ההצהרות שמסרתי אינם מדוייקים או נכונים. אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לבדיקת התוכן וכי ידוע לי כי ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת התוכן, לעדכונו, להרחבתו או לצמצומו, ולכל פעולה אחרת, ללא הגבלה. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.