כתבו לנו
שם ומשפחה:
טלפון:
אימייל:
המידע:
 
צירוף קובץ:
אישור פרסום:
אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים  כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים  בתצלום / בקובץ/ בתמונה/ ביצירה/ בטקסט או בכל מידע אחר ("התוכן"), המועבר לידיעות אינטרנט באמצעות טופס זה הן בבעלותי הבלעדית או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. הנני מצהיר כי בתוכן ובמסירתו לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותו של כל אדם אחר ובזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור או הפרה של כל דין. ידוע לי כי משלוח התוכן מהווה מתן רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לידיעות אינטרנט  לשימוש בתוכן וכן מהווה אישור לפרסמו ובכך מתיר לידיעות אינטרנט לעשות בתוכן כל שימוש שתיראנה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.  ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן או פרסומו. אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לבדיקת וחקירת התוכן וכי ידוע לי כי ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת לפרסמו וכי ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה). כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת התוכן, לעדכונו ולכל פעולה אחרת, ללא הגבלה ולכל שימוש שהוא. כמו כן הנני מצהיר כי אין ולא תהיינה לי תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי ידיעות אינטרנט בגין השימוש ופרסום התוכן. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון
 
 אני מאשר פרסום